۱۳۹۲ شهریور ۲۴, یکشنبه

هرگــز " یهودان " به شما آسیــب سخت نتوانند رسانیــد

هرگــز " یهودان " به شما آسیــب سخت نتوانند رسانیــد

مگر آنــکه شما را انــدکی بیازارنــد و اگر به کارزار شما آینــد

از جنــگ خواهند گریخت و از آن پس هیــچ وقت منصور نخواهنــد بود

• آل عمران ، آیه 111 •

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر